Slovník pojmov v oblasti poisťovníctva

A  B  Č  D  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Ž

A

Agentúra
Obchodné zastúpenie poisťovne pre stanovený región alebo činnosť. Vykonáva len niektoré činnosti, ako sú dojednávanie poistenia, informačná služba, preberanie požiadaviek poistených, prípadne iné najmä obchodné činnosti.
Akvizícia
Z latinčiny – získavanie nových zákazníkov. V poisťovníctve id o predaj poistných produktov a o získavanie nových poistníkov.

B

Bežné poistné
Poistné za dohodnuté poistné obdobie. Možno dohodnúť ročné, pol-ročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobia. Prvé poistné a poistné pri krátkodobých poisteniach sa zvyčajne platí ihneď pri uzavretí poistnej zmluvy. Bežné poistné znamená poistné, platené priebežne v určitých intervaloch, vždy k prvému v danom mesiaci.

Č

Čakacia doba
Obdobie od začiatku poistenia, počas ktorého nevznikne nárok na poistné plnenia z poistných udalostí, ktoré vznikli z dôvodu choroby.

D

Doba nevyhnutného liečenia
Doba, ktorá je podľa poznatkov vedy zvyčajne potrebná na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom, alebo na uzdravenie. Označuje sa aj ako „priemerná doba liečenia“.
Dĺžka liečenia
Čas medzi začiatkom a skončením liečenia (poskytovania lekárskeho ošetrenia) na základe rozhodnutia lekára.
Dĺžka primeranej doby liečenia
Doba liečenia zodpovedajúca stavu a povahe choroby, telesnému alebo duševnému poško-deniu zdravia a povahe ďalších faktorov, ovplyvňujúcich liečebný proces. V prípadoch, pri ktorých sa podstatne predlžuje doba nevyhnutného liečenia (napr. pri komplikovaných úrazoch), treba podľa rozsahu zranenia stanoviť dĺžku primeranej doby liečenia. Vyžaduje to odborné posúdenie a stanovisko posudkového lekára poisťovateľa alebo zdravotného zariadenia.
Dlžné poistné
Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne (nedoplatok). V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka platí, že ak ďalšie (následné) poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie alebo prvé poistné (aj jednorazové) do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, poistenie zaniká pre neplatenie a poisťovateľ má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas, za ktorý poskytoval poistnú ochranu - na dlžné poistné.
Doba platnosti poistnej zmluvy
Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva (poistná doba).
Dozorný orgán nad poisťovníctvom
Orgán štátnej správy (označuje sa aj ako „štátny dozor“ alebo „dozor nad poisťovníctvom“), ktorý kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej činnosti. Jeho úlohou je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. Podľa Zákona o poisťovníctve funkciu dozorného a kontrolného orgánu v Slovenskej republike vykonáva Úrad pre finančný trh.
Dožitie
Dožitie sa určitého stanoveného veku. V poisťovníctve ide o dožitie sa poistenej osoby konca poistenia alebo konca doby dohodnutej v poistnej zmluve. Opakované dožitie predstavuje opakované dožitie sa termínu, v ktorom sa má vyplatiť poistné plnenie najmä z titulu dôchodkového poistenia.
Dynamizácia
Poisťovateľ môže každoročne ponúknuť k životným poisteniam s bežným platením poistného dynamizáciu poistenia, t.j. zvýšenie poistného, a tým i jemu zodpovedajúcej poistnej sumy. Dynamizácia je protiinflačné opatrenie, ktorým si možno zabezpečiť uchovanie reálnej hodnoty poistnej sumy.

Poistník si môže dojednať niektorý z nasledovných indexov:
 • spotrebiteľský index - jeho výšku stanovuje poisťovateľ v závislosti od vývoja miery inflácie
 • konštantný index - poistník si ho stanovuje sám v rozpätí od 5% do 30%

H

Hlavné poistenie (základné poistenie)
Poistná zmluva životného poistenia obsahuje poistenie najdôležitejších rizík poisteného, týkajúcich sa jeho života. K tomuto poisteniu, je v rámci jedného z ponúkaných produktov životného poistenia, možné dojednať po zvážení možných rizík ďalšie pripoistenia, prípadne je možné uzatvoriť združené poistenie.
Hromadné poistenie - skupinové poistenie
Poistenie skupín osôb, ktoré sa obyčajne vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov, na základe rámcovej poistnej zmluvy. Poistné zmluvy s jednotlivými poistenými sa neuzatvárajú, súčasťou hlavnej zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania. Poistenie je uzavreté zaplatením poistného často v cene inej poskytovanej služby. Ide zvyčajne o poistenie držiteľov kreditných kariet, účastníkov zájazdov cestovných kancelárií, poistenie žiakov na školách a pod.

CH

Choroba
Súhrn reakcií organizmu na poruchy rovnováhy medzi organizmom a prostredím. V humánnej medicíne sa pojem choroba používa ako synonymum nozologickej jednotky alebo konkrétneho ochorenia (diagnózy). Namiesto termínu choroba sa používa aj pojem "porucha zdravia".

I

Index
Index je podiel dvoch alebo viacerých veličín. Je to pomerné číslo, pomocou ktorého sa porovnávajú zhodne vymedzené ukazovatele z časového, vecného alebo miestneho hľadiska. V ekonomickej praxi pomáha sledovať vývoj jednotlivých ekonomických ukazovateľov, spravidla sa vyjadruje v percentách.
Index spotrebiteľských cien - Spotrebiteľský index
Výberový cenový index, charakterizujúci vývoj cien priemyselného tovaru, potravinárskeho tovaru a služieb, na ktoré pripadá najväčší podiel spotrebiteľských domácností. Vypočítava sa súhrnne z indexov, ktoré zahŕňajú nielen zmeny v cenách, ale aj zmeny vo váhach (v množstve spotrebovaných tovarov a služieb). Údaje na jeho výpočet sledujú štatistické úrady mesačne na základe vybraných najmenej 1000 reprezentantov tovarov a služieb v regiónoch, a to v predajniach a prevádzkach štátneho, družstevného aj súkromného sektora.

J

Jednorazové poistné
Poistné zaplatené naraz, na celý čas platnosti poistenia, t.j. na celú poistnú dobu.

K

Kapitálové životné poistenie
Životné poistenie so sporivou čiastkou, ktoré je orientované na vyššie výnosy z poistenia získavané investovaním peňažných zdrojov poisťovateľa (poistných rezerv) v prospech poistených.
Konečná suma
Garantovaná poistná suma je vypočítaná na základe použitia technickej úrokovej miery. Ako prídavok ku garantovaného poistnému plneniu klient má nárok aj na dodatočné podiely na zisku poisťovne, ktorých zdrojmi sú podiel na úročení rezerv (v prípade, že skutočná miera zhodnotenia prostriedkov je vyššia ako technická úroková miera), zisk z režijných nákladov (v prípade, že skutočné náklady súvisiace so vznikom a správou poistenia sú nižšie ako kalkulované) a zisk z úmrtnosti (v prípade, že kalkulovaná úmrtnosť v sadzbách je vyššia ako skutočnosť). Výšku zisku teda ovplyvňujú zmeny v ekonomike, bankové úroky a množstvo ďalších makro a mikroekonomických ukazovateľov, preto konečná suma, ktorá je súčtom garantovanej poistnej sumy a dodatočných podielov na zisku nemôže byť na začiatku poistenia poisťovateľom zaručená.
Koniec poistenia
Dátum a čas, kedy poistenie zaniká. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy, alebo je daný zánikom poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv na poistné plnenie a práv poisťovateľa na úhradu poistného.
Koniec poistnej doby
Dátum, kedy sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú poistnú dobu. Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.

L

Lehota výplaty plnenia
Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.
Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu, ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok.
Lekárska správa
Lekársku správu môže vystaviť iba praktický alebo odborný lekár. Lekárska prehliadka nesmie byť vykonaná osobou, ktorá je s poistenou osobou príbuzná. Rozsah lekárskej prehliadky je závislý od výšky poistnej sumy v prípade poistenia s rizikovou zložkou, pri iných poisteniach sa nevyžaduje.
Lekárske vyšetrenie
Odborné posúdenie zdravotného stavu odborným lekárom formou lekárskej správy. V oblasti poisťovníctva ide o nevyhnutný krok v prípade, ak sa životné poistenie dojednáva na vyššie poistné sumy a poistno-technické zásady si takýto krok vyžadujú. Toto vyšetrenie je potrebné aj vtedy, ak poistený uvedie, že v poslednom období bol dlhšie chorý alebo utrpel úraz. Rozsah lekárskeho vyšetrenia závisí od dôvodu vyšetrenia.

M

Mesačná výplata
Mesačnú výplatu v prípade vzniku pracovnej neschopnosti následkom úrazu možno dojednať ako úrazové poistenie alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. V prípade vzniku pracovnej neschopnosti, resp. priznania plného invalidného dôchodku následkom úrazu, poisťovateľ vypláca poistenému dohodnutú sumu vo forme mesačnej výplaty, resp. v závislosti od počtu dní jej alikvótnu časť.
Mimoriadne riziká
K najdôležitejším mimoriadnym rizikám patria:
 • vojna, účasť v boji, povstaní, vzbure alebo na nepokojoch
 • letecké riziko
  podľa poistných podmienok je bežné pasažierske riziko pri lietaní v úradne povolených motorových, prúdových alebo kĺzavých lietadlách zahrnuté v bežnom poistnom (bez prirážky z leteckého rizika). Poistenie osôb vystavených zvýšenému riziku pri lietaní spravidla vyžaduje špeciálnu žiadosť a prirážku na poistnom.
 • profesionálne súťaženie a účasť na pretekoch
  poistenie osôb vystavených zvýšenému riziku pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v motorových vozidlách, na súši, vo vode alebo vo vzduchu, resp. pri vykonávaní nejakého nebezpečného druhu športu (extrémne lezenie, parašutizmus, motorizmus, hĺbkové potápanie a pod.) spravidla vyžaduje dodatočné vyplnenie špeciálneho dotazníka a prirážku na poistnom.
 • cestovanie
  špeciálnu dohodu vyžaduje iba dlhodobý pobyt v klimaticky nevhodnej zóne, cesta do politicky neistých území alebo účasť na expedíciách.

N

Nadštandardné riziko
Riziko zvyšujúce pravdepodobnosť úmrtia poisteného vplyvom choroby alebo zdravotného poškodenia, ktorými táto osoba trpí. Takýto zdravotný stav poisteného zhoršuje prognózu jeho života. Toto riziko môže byť po ocenení prijaté aj ako normálne riziko, alebo prijaté len po nevyhnutných úpravách poistných podmienok (napríklad skrátenie poistnej doby, zvýšenie poistného, zníženie poistnej sumy, výluka z poistného krytia a pod.). Takýto stav rizika môže viesť aj k výpovedi pôvodného poistenia a ponuke nového poistenia.
Náhodnosť
Vznik udalosti, javu alebo deja, ktorý nie je istý a dá sa len ťažko predpokladať, najmä z časového hľadiska. Náhodnosť poistnej udalosti je jednou zo základných podmienok poistiteľnosti rizika.
Následné poistné
Poistné predpísané na poistné obdobia, nasledujúce po prvom poistnom období.
Neschopnosť pracovať
Zdravotnými ťažkosťami obmedzená schopnosť pracovať na prechodný alebo trvalý čas, spôsobená chorobou alebo úrazom.

O

Obmedzenie poistnej ochrany
Súbor opatrení na zníženie pôvodne dohodnutého rozsahu poistnej ochrany na základe nesplnenia niektorej z podmienok dohodnutých v poistnej zmluve. Klasickým príkladom obmedzenia poistnej ochrany je redukcia životného poistenia pre neplatenie.
Odkúpenie zmluvy
Poistník môže požiadať o odkúpenie poistnej zmluvy. Žiadosť o odkúpenie je v podstate návrh na zrušenie zmluvy zo strany poistníka. Poisťovateľ vypláca odkupnú hodnotu zmluvy, avšak odkúpenie neodporúča, pretože nie je pre klienta výhodné. Predpokladom pre odkúpenie je existujúca odkupná hodnota. Odkúpenie ukončí zmluvný pomer.
Vyplatením odkupnej hodnoty sa rušia všetky nároky vyplývajúce z poistnej zmluvy.
Odkupná hodnota
Hodnota, ktorá sa vyplatí poistníkovi v životnom a dôchodkovom poistení pri predčasnom zrušení poistenia.
Predstavuje časť poistnej rezervy životného poistenia. Táto čiastka sa podľa podmienok poisťovateľa znižuje o nevyhnutné náklady za predčasné ukončenie poistenia.
Odložený dôchodok
Posunutie začiatku vyplácania dôchodku na neskorší čas podľa dohodnutých poistných podmienok. Za čas odloženia výplaty dôchodku patrí poistenému úrok z uložených prostriedkov.
Odklad platenia poistného
Poistník v prípade, že nie je schopný včas hradiť bežné poistné, môže poisťovateľa písomne požiadať o odklad platenia poistného. Odklad sa realizuje pomocou dohody na určitú dobu. V prípade, že dohoda nie je zo strany poistníka dodržaná, poistenie zaniká.
Odstúpenie od poistnej zmluvy
Pri vedomom porušení povinností odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrel, poistná zmluva sa ruší od začiatku.
Okamžitá ochrana
Je to osobitný režim uzavretej poistnej zmluvy. Okamžitá ochrana začína od 0:00 hodiny dňa, nasledujúceho po dni, v ktorom boli splnené všetky podmienky na jej priznanie, a to uzavretie poistnej zmluvy, jej doručenie do sídla poisťovne a súčasné zaplatenie prvého poistného.
Okamžitá ochrana končí o 24:00 hodine dňa, ktorý predchádza dňu začiatku poistenia. Dňom začiatku poistenia nemá poistený právo na poistné plnenie z okamžitej ochrany. Okamžitá ochrana nie je poisťovateľom spoplatnená.
Oprávnená osoba
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej poistnou udalosťou vznikne právo na plnenie v prípade, že je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Oprávnené osoby sú uvedené v poistnej zmluve, a poistník ich môže v priebehu poistenia kedykoľvek písomne zmeniť (žiadosť o zmenu musí byť úradne overená). Oprávnená osoba určená podľa Občianskeho zákonníka má priame právo na poistné plnenie od poisťovateľa, a preto nejde o dedičstvo.
Oslobodenie od platenia poistného, resp. náhrada poistného v prípade neschopnosti pracovať
Oslobodenie od platenia poistného, resp. náhradu poistného v prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu alebo choroby, možno dojednať ako pripoistenie k životnému poisteniu.
V prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu poisteného, poisťovateľ vyplatí poistenému percentuálnu časť poistného za dobu maximálne 365 dní.
V prípade priznania plného invalidného dôchodku podľa platných predpisov o sociálnom zabezpečení následkom úrazu alebo choroby poisteného, poisťovateľ oslobodí poistníka od platenia poistného.
Osoba nepoistiteľná
Osoba, ktorá na základe poistno-technických zásad poisťovateľa nemôže byť poistená. Neplní základné podmienky na poistenie jej rizika.

P

Platenie bezhotovostné
Systém realizácie platieb formou trvalého alebo jednorazového príkazu prostredníctvom banky, sporiteľne, OPU a pod.
Poistné plnenie
Predstavuje peňažné plnenie poisťovateľa pri vzniku poistnej udalosti na základe poistnej zmluvy. Poistné plnenie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému za poistnú udalosť, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté v poistnej zmluve.
Poistník
Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.
V poistnej zmluve môže poistiť svoje vlastné riziko, potom vystupuje zároveň ako poistený, ale môže poistiť aj cudzie riziko (napr. dieťa, partnera, zamestnancov a pod.).
Prvé poistné
Poistné stanovené na prvé poistné obdobie po uzatvorení poistnej zmluvy. Obyčajne sa platí priamo pri dojednaní poistnej zmluvy.
Poistná rezerva životného poistenia
Rezerva v životnom a dôchodkovom poistení, vypočítaná na základe metód poistnej matematiky. Pozri Technická rezerva na životné poistenie.
Podiel na zisku
Poisťovateľ vytvára v rámci životného poistenia zisk najmä z investovania finančných prostriedkov. Životné poistenia so sporivou zložkou sú dlhodobé a vytvárajú poistné rezervy, ktoré sú určené na krytie budúcich záväzkov poisťovne. Opatrným obchodným manévrovaním, najmä však rentabilným investovaním rezerv, dosiahne poisťovateľ zisk. Určitá časť takto vytvoreného zisku sa prevádza na jednotlivé poistné zmluvy prostredníctvom podielu na zisku, ak to bolo dohodnuté v poistnej zmluve.
Podiel na zisku - dodatočný
Životné poistenie môže tiež, ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, poskytnúť nasledovné formy zisku:
 • zisk z úrokov
 • zisk z úmrtnosti
 • zisk z režijných nákladov

Poisťovateľ pripisuje dodatočné podiely na zisku vždy ku koncu uplynulého kalendárneho roka poistnej zmluve v prípade, že je ku koncu kalendárneho roka aktívna.
Výšku pripísaného podielu na zisku poisťovateľ poistníkovi písomne oznámi pri výročí zmluvy.
V prípade, že v čase, keď je posielaný výročný list ešte nie je známa miera zhodnotenia prostriedkov rezerv za posledne skončený, alebo prebiehajúci kalendárny rok, oznamuje sa klientovi výška predpokladaných podielov na zisku, pričom namiesto neznámej hodnoty zhodnotenia, sa používa posledne známa miera zhodnotenia prostriedkov rezerv.
Poistený
Fyzická osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje.
Poistenie osôb
Skupina poistných produktov, orientovaných na riziká ohrozujúce zdravie a život občana. Má za úlohu poskytnúť poistnú ochranu poistených pri udalostiach, ktoré sa bezprostredne týkajú poisteného a súvisia s jeho životom, zdravím, smrťou alebo s dožitím určitého veku. Okruh týchto udalostí je relatívne úzky. Ide o smrť, dožitie, úraz alebo chorobu. Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie oprávneným za poškodenie zdravia, úmrtie, alebo dožitie sa stanoveného veku, podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve. Poistenie osôb možno členiť podľa viacerých kritérií, napr. na životné, úrazové a pod. Do okruhu poistenia osôb by sme mohli zahrnúť aj zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, či už zákonné alebo dobrovoľné.
Poistenie pre prípad dožitia
(kapitálové poistenie)
Životné poistenie orientované na výplatu dohodnutej poistnej sumy v prípade, že sa poistený dožije konca poistnej doby alebo dohodnutého veku.
Poistenie pre prípad smrti
(rizikové poistenie)
Ide o poistenie pre prípad smrti poisteného z akéhokoľvek dôvodu. Učité obmedzenia sú vymedzené všeobecnými poistnými podmienkami alebo zmluvnými dojednaniami. Často je kombinované s poistením na dožitie prípadne aj s úrazovým poistením.
Poistenie so zvýšeným rizikom
Poistenie, ktoré kryje väčšie riziko, s akým sa bežne kalkuluje v danom druhu poistenia. V životnom poistení ide najmä o poistenie osôb, vykonávajúcich rizikovú činnosť, alebo osôb s poruchou zdravia.
Poistka
Písomné potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.
Poistná doba
Doba, na ktorú sa dojednáva poistenie.
Poistná ochrana
Predstavuje riziko alebo súbor rizík, poistených poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany stanovujú poistné podmienky a zmluvné dojednania.
Poistná suma
Suma, dohodnutá v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovateľ poskytne poistné plnenie v prípade, že nastala dojednaná poistná udalosť. Môže sa určiť na jednu udalosť, na viac udalostí v stanovenom období, alebo ako maximálna suma plnenia počas celého trvania poistenia. Poistná suma sa zvyšuje na základe dynamizácie (ide o zvyšovanie spôsobené napríklad rastom inflácie, pozri indexy).
Poistná suma pre prípad dožitia
Suma, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorá bude vyplatená poistenej osobe, ak sa dožije konca poistnej doby, alebo dátumu, či veku dohodnutého v poistnej zmluve.
Poistná suma pre prípad úmrtia
Suma, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorá bude vyplatená oprávnenej osobe v prípade, že poistený zomrie počas poistnej doby.
Poistná udalosť
Udalosť, ktorá podľa podmienok, dohodnutých v poistnej zmluve, zaväzuje poisťovateľa k vyplateniu poistného plnenia.
Dôkaz o tom, že nastala poistná udalosť, predkladá poistený, resp. nárokovateľ (dedič, oprávnená osoba).
Poistnú udalosť, resp. udalosť, na základe ktorej by poisťovateľovi mohla vzniknúť povinnosť plniť, treba bezodkladne nahlásiť poisťovateľovi. V prípade poistnej udalosti treba predložiť poisťovateľovi podklady a doklady, ktoré si tento vyžiada.
Poisťovateľ má právo požadovať ďalšie doklady, prípadne sám viesť vyšetrovanie.
Poistná udalosť môže byť objektívna, teda nezávislá od ľudskej vôle (napríklad živelné udalosti, úmrtie a pod.), alebo subjektívna, závislá od ľudskej činnosti (napríklad zavinenie cudzou osobou, dopravná nehoda a pod.). Charakteristika udalosti musí zodpovedať stanoveným alebo dohodnutým poistným podmienkam.
Poistná zmluva
Poistná zmluva je dvojstranný právny úkon na vznik ktorého je potrebný zhodný súhlas a prejav vôle oboch zmluvných strán.
Poistnou zmluvou sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné.
Poistné
Cena za poskytovanú poisťovaciu službu, ktorú musí zaplatiť poistený ako protihodnotu za finančné krytie rizika. Je kalkulované ako súčet rizikového a kapitálového poistného zvýšený o podiel nákladov spojených s uzatvorením a správou poistnej zmluvy, prípadne ďalších prirážok. Ide o cenu poistenia, teda sumu dohodnutú v poistnej zmluve alebo stanovenú podľa právnych predpisov, ktorú je potrebné zaplatiť na určené alebo dohodnuté poistné obdobie, aby bolo poistenie v platnosti.
Poistné rozlišujeme bežné a jednorazové.
Poistné kapitálové
Kapitálové poistné slúži predovšetkým na zabezpečenie budúcich poistných plnení v prípade dožitia a zúročuje sa minimálne garantovanou poistnou úrokovou sadzbou. Vkladovým poistným sa vytvárajú rezervy - buduje sa kapitál.
Poistné rizikové
Časť poistného, ktorá je v kalkulácii určená na poistné plnenia. Stanovuje sa na základe poistno-matematických metód a vychádza zo štatistických údajov o škodovosti. Toto rizikové poistné sa počas poistného obdobia spotrebuje.
Poistné plnenie
Peňažné plnenie pri vzniku poistnej udalosti.
Poisťovateľ
Právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti v poisťovníctve.
Poisťovňa (poisťovateľ)
Je to právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byť špecializovaný na niektorý druh poistenia alebo skupiny poistených, či na niektoré riziká alebo to môže byť univerzálna poisťovňa.
Pracovný úraz
Poškodenie telesného zdravia počas plnenia pracovných povinností. Na pracovný úraz sa vzťahuje poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom a chorobou z povolania.
Pravdepodobnosť rizika
Miera predpokladu, že osoby sú ohrozené nejakým rizikom a z realizácie tohto rizika môže vzniknúť ohrozeným osobám ujma. Stanovuje sa štatistickým zhodnotením rizika a uvádza sa v percentách. Pravdepodobnosť realizácie rizika je rozhodujúcim faktorom pre stanovenie výšky poistného.
Pôžička zo životného poistenia
Na žiadosť poistníka môže poisťovateľ poskytnúť pôžičku až do výšky časti poistnej rezervy zo životného poistenia, ktorá sa vyplatí oprávenenej osobe v prípade, že dôjde k zrušeniu životného poistenia pred skončením dohodnutej poistnej doby tj. až do výšky aktuálnej odkupnej hodnoty. Za poskytnutie pôžičky si poisťovateľ musí žiadať úrok vo výške zodpovedajúcej minimálne úrokovej miere, použitej pri výpočte rezerv pre dané životné poistenie.
Pôžička, spolu s úrokmi, sa spláca v stanovených termínoch, prípadne sa o nesplatenú výšku zníži poistné plnenie.
Poisťovateľ je oprávnený požadovať za poskytnutie pôžičky manipulačný poplatok.
Pôžička zo životného poistenia
Na žiadosť poistníka môže poisťovateľ poskytnúť pôžičku až do výšky časti poistnej rezervy zo životného poistenia, ktorá sa vyplatí oprávenenej osobe v prípade, že dôjde k zrušeniu životného poistenia pred skončením dohodnutej poistnej doby tj. až do výšky aktuálnej odkupnej hodnoty. Za poskytnutie pôžičky si poisťovateľ musí žiadať úrok vo výške zodpovedajúcej minimálne úrokovej miere, použitej pri výpočte rezerv pre dané životné poistenie.
Pôžička, spolu s úrokmi, sa spláca v stanovených termínoch, prípadne sa o nesplatenú výšku zníži poistné plnenie.
Poisťovateľ je oprávnený požadovať za poskytnutie pôžičky manipulačný poplatok.
Pripoistenie
Rozšírenie základného poistenia o krytie ďalších rizík.

R

Rizikové poistenie
Poistné plnenie je splatné úmrtím poisteného v poistnej dobe. Najväčšia dôležitosť sa prikladá poistnej ochrane pre prípad úmrtia. Rizikové sadzby slúžia predovšetkým na zabezpečenie pozostalých, na financovanie pôžičiek, úverov a pod. Rizikové poistenie je vhodné pre všetkých klientov ktorí z oprávnených dôvodov vyžadujú vysokú poistnú ochranu. Okrem toho sa tieto sadzby hodia aj na krytie krátkodobých rizík.
Rozsah poistnej ochrany
Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovateľ poskytne poistné plnenie.

S

Skončenie poistnej doby
Poistná doba sa končí o 24.00 hodine dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
Skupinové poistenie
Pozri hromadné poistenie.
Smrť následkom úrazu
Úmrtie spôsobené násilným poškodením zdravia v dôsledku pôsobenia mechanických síl. Smrťou následkom úrazu sa zo štatistického hľadiska chápe aj úmrtie, ktoré nastalo v dôsledku úrazového poškodenia zdravia po určitej stanovenej lehote na základe úrazu.
Splatnosť poistného
Termín, ku ktorému treba zaplatiť dohodnuté alebo predpísané poistné - začiatok poistného obdobia.
Sprostredkovateľ poistenia
(finančný konzultant)
Profesionálny zástupca poisťovateľa, ktorého úlohou je dojednávať poistenia v prospech jedného alebo viacerých poisťovateľov. Sprostredkovateľ poistenia môže byť závislý alebo nezávislý poisťovací expert - právny subjekt (podnikateľ, organizácia) alebo súkromná osoba. Závislý sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť obyčajne len pre jednu poisťovňu a v podstate ponúka len poistné produkty, ktoré mu poisťovateľ dá k dispozícii. Poisťovateľ za jeho činnosť zodpovedá a vybavuje ho aj všetkými prostriedkami potrebnými na získavanie poistenia. Okrem poisťovania poskytuje poistníkovi aj ďalšie služby, ako je oceňovanie rizík, poradenskú činnosť, sám tvorí poistenia, zastupuje poistených voči poisťovateľovi a pod. Sprostredkovateľ vykonáva svoju činnosť za odmenu (províziu), ktorá je zakalkulovaná v poistnom.
Sprostredkovateľ môže byť zmocnencom (mandatárom) jednej alebo druhej strany (poistníka alebo poisťovateľa).

T

Technické rezervy poisťovne
Technické rezervy je poisťovňa povinná tvoriť v zmysle platnej legislatívy. Ide o nasledujúce rezervy:
 • technická rezerva na poistné budúcich období - tvorí sa v súvislosti s poistným týkajúcim sa budúcich účtovných období
 • technická rezerva na poistné plnenie - tvorí sa v súvislosti s poistnými udalosťami, ktoré nastali ale poistné plnenia ešte neboli vyplatené
 • technická rezerva na poistné prémie a zľavy - je určená na poskytovani poistných prémií a zliav na poistnom
 • technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík - je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách poistných plnení najmä z dôvodu mimoriadnych resp. katastrofických poistných udalostí
 • technická rezerva na životné poistenie - predstavuje hodnotu budúcich záväzkov poisťovne vrátane podielov na zisku a nákladov spojených so správou poistení po odpočítaní hodnoty budúceho poistného. Nesmie byť nižšia ako odkupná hodnota poistnej zmluvy vybavený pre poisťovaciu činnosť, na ktorú sa orientuje. Situáciu možno riešiť zvýšením základného kapitálu, znížením záväzkov alebo znížením objemu poisťovacích obchodov, a tým záväzkov vyplý-vajúcich z poistenia. V prípade vážnejších problémov má právo zasiahnuť aj dozorný orgán a nariadiť „ozdravné“ opatrenia, prípadne rozhodnúť o obmedzení alebo zastavení činnosti poisťovne.
Trvalé následky
Trvalé poškodenie zdravia po úraze. Jeho ocenenie sa stanovuje podľa osobitne vypracovaných tabuliek v závislosti od dohodnutých poistných podmienok.

U

Umiestnenie prostriedkov rezerv
V každom okamihu musí mať poisťovňa finančné prostriedky minimálne vo výške súčtu všetkých technických rezerv umiestnené na finančnom trhu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Toto umiestnenie musí spĺňať predovšetkým nasledujúce zásady:
 • zásada bezpečnosti - prostriedky sú uložené tak, aby poskytovali záruku návratnosti týchto prostriedkov
 • zásada rentability - prostriedky sú uložené tak, aby zaručovali výnos z umiestnenia alebo zisk z predaja
 • zásada likvidity - časť prostriedkov je umiestnená tak, aby sa dala hneď použiť na plynulú výplatu poistných plnení
 • zásada diverzifikácie - prostriedky sú umiestnené u väčšieho počtu právnických osôb, medzi ktorými nie je vzájomný vzťah
Upomienka na zaplatenie poistného
Upozornenie na nesplnenie dohodnutých alebo zákonom stanovených záväzkov písomnou formou. Poisťovateľ v snahe udržať si zákazníka pošle upomienku, pokiaľ ani tak nie je poistné zaplatené, vykoná sa osobná intervencia prostredníctvom FK.
Úprava poistného
Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému.
Úraz
Porucha zdravia, ktorá vznikla v dôsledku pôsobenia určitých vonkajších vplyvov po istý čas. Úraz sa obvykle definuje jako neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily poisteného alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok.
Úraz s trvalými následkami
Telesné alebo psychické poškodenie zdravia trvalého charakteru.
Úrazové poistenie
Druh rizikového poistenia, predmetom ktorého je telesné poškodenie resp. smrť poisteného, spôsobené náhlymi mechanickými vplyvmi pôsobiacimi zvonku.

V

Valorizácia dôchodkov
Ak poisťovateľ vypláca plnenie formou dôchodku, môže so zostávajúcim kapitálom disponovať, pretože vypláca len relatívne malé čiastky - dôchodok. Poisťovateľ tento kapitál naďalej zhodnocuje a dosahuje zisk, na ktorom sa potom podiela aj poistený. Táto účasť na zisku sa prejavuje ročným stúpaním dôchodku.
Vinkulácia
Vinkulácia sa poskytuje len pre poistenia, ktoré sú dojednané pre prípad smrti z akýchkoľvek dôvodov. Poistné plnenie v prípade smrti poisteného sa vyplatí osobe, v prospech ktorej bolo poistenie vinkulované, resp. s jej súhlasom aj osobe, určenej v poistení ako oprávnenej osobe. Po jej súhlase je možné vyplatiť celú sumu alebo jej časť, tj. rozdiel medzi poistnou sumou a sumou nesplateného úveru.
Vstupný vek
V poistení ide o vek, v ktorom poistený vstupuje do niektorého druhu životného poistenia. Od vstupného veku závisí výška poistného.
Vstupný vek poisteného sa určí ako rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia rokom narodenia poisteného.
Pri sadzbách pre dvojicu osôb treba zohľadniť výpočet priemerného veku a vekový posun v závislosti od pohlavia poisteného.
Výluka z poistenia
Udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Výluky spresňujú rozsah poistného krytia. Ide o osobitné klauzuly, ktoré označujú prípady, keď poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť.
Výpoveď poistenia
Jedna z foriem ukončenia poistenia.
Výpoveď zo strany poistníka
Poistník môže kedykoľvek vypovedať zmluvu a to písomnou formou, pričom výpoveď nadobudne účinnosť ku koncu poistného obdobia, pri zachovaní výpovedných lehôt podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
V prípade, že je vytvorená odkupná hodnota, bude poistníkovi jej suma vyplatená.
Výzva
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Výzva sa považuje za doručenú:
 • dňom prevzatia písomnosti adresátom
 • dňom odopretia písomnosti adresátom
 • posledným dňom úložnej doby na pošte, v prípade neprevzatia písomnosti adresátom, aj keď sa o jej uložení nedozvedel
 • dňom vrátenia písomnosti poisťovateľovi z dôvodu nesprávnej adresy

Ak poistné za ďalšie obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie alebo ak nebolo zaplatené pred doručením tejto výzvy, poistenie zanikne.

Z

Začiatok poistenia
Dátum, od ktorého sa začína poskytovať poistná ochrana. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.
Zaistenie
Zjednodušene možno povedať, že ide o poistenie poistenia. Zaistenie je rozloženie rizika medzi poisťovateľa a jedného alebo viacerých zaisťo-vateľov. Zaisťovateľ prijíma za prevzaté riziko zaistné a poisťovateľovi poskytuje zaistnú províziu. Zaistenie sa môže realizovať viacerými formami, pričom sa dodržiava zásada, že poisťovateľ sa na všetkých udalostiach podieľa dohodnutým podielom (poistenie na vlastný vrub), napríklad v takom pomere, v akom si rozdelili poistné. Z právneho hľadiska ide o právny vzťah, v rámci ktorého poisťovňa prenecháva časť ňou poisteného rizika inej poisťovni alebo špecia-lizovanej inštitúcií (zaisťovni). Zaistenie rozširuje kapacitu poisťovateľa, dáva istotu finančnej schopnosti uhradiť straty spôsobené prevzatými rizikami, najmä v prípade nečakane veľkých škod a katastrof a pre poisťovateľa vytvára lepšie podmienky pre rovnomernosť nákladov na poistné plnenie.
Zákon o poisťovníctve
Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky, ktoré ju môžu vykonávať, hospodárenie a účtovníctvo v poisťovníctve, tvorbu rezerv. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom a spôsob udeľovania licencií na výkon poisťovacej činnosti.
Zánik poistenia
Ukončenie platnosti poistnej zmluvy (zrušenie poistenia). Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou, poistným plnením a spôsobmi, uvedeným i v zákone.
Zníženie poistného plnenia
Represívne opatrenia poisťovateľa vychádzajú z poistných podmienok. Poistné plnenie je viazané na splnenie základných podmienok (bezpečnostných a preventívnych opatrení), dohodnutých v poistnej zmluve, alebo je stanovené zákonom. Ak niektorá z uvedených podmienok nie je splnená, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v plnej výške alebo neposkytne plnenie vôbec.
Zvýšenie poistného
Ak si klient želá zvýšenie poistnej sumy alebo poistného, vykoná poisťovateľ zmenu formou dodatku k poistnej zmluve, vždy však iba k výročiu zmluvy. Zmena sa vykoná automaticky dynamizáciou alebo na požiadanie poistníka.

Ž

Životné poistenie
Samostatné poistné odvetvie, ktoré sa orientuje na riziko úmrtia alebo dožitia. Základným princípom poistenia je vyplatiť dohodnutú poistnú sumu v prípade, ak sa poistený dožije konca poistenia, alebo pri jeho úmrtí v poistnej dobe, podľa toho čo je dohodnuté v poistnej zmluve. Poisťovateľ navyše poskytuje podiel na prebytkoch poistného a na zisku z investovania prostriedkov uložených v poisťovni. Životné poistenia majú širokú variabilitu. Medzi tieto poistenia sa zaraďujú aj dôchodkové poistenia.