cestovanie

Na základe analýzy vašich potrieb a možností vám pomôžeme vybrať a nastaviť podmienky a riziká najvhodnejšieho cestovného poistenia pre vás. Vybrané cestovné poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou.

Na aké dlhé obdobie budete cestovné poistenie potrebovať?
Ak máte v úmysle vycestovať na dlhšie obdobie, ako často prídete na Slovensko na dovolenku - návštevu?

Pri letných dovolenkách, z ktorých chorôb a úrazov sú plnenia z poistenia liečebných nákladov najčastejšie, resp. v najvyššej výške? Ktoré krajiny vyčnievajú? Mení sa situácia v posledných rokoch?

V prípade letných dovoleniek sú  najčastejšie vyplatené poistné plnenia za poistné udalosti týkajúce sa ochorení, ako sú gastroenteritída, zápal ucha, infekcie dýchacích ciest, dermatitídy, alergické reakcie po uštipnutí hmyzom, alergie na slnko. Čo sa týka úrazov sú to predovšetkým zlomeniny rúk a nôh, poranenia morským ježkom, jedovatou rybou alebo medúzou.

Poslednú sezónu sme vyplatili rôzne plnenia. Uvádzame jednu poistná udalosť, ktorá zdanlivo vyzerala veľmi nevinne, no nakoniec musel byť klient hospitalizovaný a podstúpiť operáciu, hoci nešlo o najvyššiu poistnú udalosť, ak by nebol poistený, musel by uhradiť liečebné náklady vo výške 13 000€. Išlo o 50-ročného pána, ktorý sa pošmykol na schodoch počas dovolenky v Tunisku, pričom si zlomil stavec. Bol 15 dní hospitalizovaný, pričom sa podrobil aj operácii. Neskôr bol prevezený do SR. Náklady sa vyšplhali na sumu 13.000 EUR.

 

Najčastejšie návštevy zdravotníckych zariadení z dôvodov: 

Egypt, Turecko, Tunis, Bulharsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko

 • gastroenteritídy (tráviace ťažkosti) – 170 až 1.500 Eur i viac (závisí od závažnosti stavu) 

 • alergie, dermatitídy – 100 až 170 Eur 

 • očná infekcia – alergický zápal spojiviek – 100 Eur

 • angíny, infekcie dýchacích ciest – 150 Eur až 170 Eur 

 • otitídy (zápaly ucha) – 160 až 260 Eur (závisí od závažnosti stavu) 

 • poranenia morským ježkom, jedovatou rybou – 120 Eur 

 • rezne poranenia nôh (napr. sklo na pláži, mušľa, koraly) – 190 Eur 

 • fraktúra nohy – 800 Eur až 1.000 Eur 

 • úmrtie (infarkt, mozgová príhoda) - prevoz telesných pozostatkov – 3.500 Eur (Európa), cca 7.000 Eur (Svet)   


​Chorvátsko, Čierna hora

 • gastroenteritídy (tráviace ťažkosti), alergie, dermatitídy, angíny, infekcie dych. ciest, otitídy (zápaly ucha), poranenia morským ježkom, jedovatou rybou – 70 až 150 Eur 

 • ošetrenie bolestí zuba – 180 €

 • ošetrenie zlomeniny ruky – 70€

 • infarkt (ošetrenie, operácia, hospitalizácia a prevoz na Slovensko) – 4 600 €

 

Kuba, Dominikánska republika, Mauritius, Seychely, Maledivy

 • otitis (zápaly ucha) – 90 Eur

 • infekcia dýchacích ciest – 60 Eur 

 • gastroenteritídy – 80 Eur 

 

Thajsko

 • alergia, gastroenteritídy, infekcia močových ciest – cca 90 Eur 

 • fraktúra kolena s operáciou a prevozom na Slovensko – 9.000 Eur

 

Koľko stoja zdravotné komplikácie v zahraničí ?

Vysoký krvný tlak, ambulantné ošetrenie v Grécku - 250 EUR

Ochrnutie po úraze v Španielsku – 30 000 EUR

Srdcový infarkt vo Veľkej Británii – 50 000 EUR

Početné zlomeniny po havárii autobusu v Egypte – 10 000 USD

Angína a zápal dutín vo Švajčiarsku - 332 EUR

Odstránenie kliešťa – amb. chir. zákrok, šitie s 1 stehom v USA - 1 200 USD

Akútny zápal slepého čreva v USA – 35 000 USD

Srdcový infarkt v USA, operácia s 3 bypassmi, repatriácia pacienta - 365 133 EUR

Vykĺbené rameno po páde na lyžovačke v Rakúsku s následnou prepravou vrtuľníkom a ošetrením v nemocnici - 4 813 EUR

Alergická reakcia na slnko v Taliansku, ambulantné ošetrenie - 166 EUR

 

zdroj: Union poisťovňa a.s., www.union.sk

Úrazové poistenie 

Cieľom úrazového poistenia je odškodnenie klienta, ktorý utrpel úraz, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Podľa rozsahu následkov poskytne poisťovňa finančné odškodnenie. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní športov.

Poistenie batožiny

Počas cesty môžeme prísť o veci, ktoré si na cestu berieme so sebou a majú pre nás veľkú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny. Chráni váš majetok zbalený na cestu.

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte

V zahraničí môžete neúmyselne spôsobiť škodu niekomu, s kým prídete do styku. Niekedy stačí maličkosť - neopatrnosť počas cesty a výsledkom môže byť škoda za niekoľko stotisíc. Je dobré zamyslieť sa pred cestou do zahraničia nad výškou kompenzácie škody, ak by úraz v zahraničí, niekomu vami spôsobený, zanechal trvalé následky na zdraví alebo v tom najhoršom prípade stál život. Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví je súčasťou komplexného cestovného poistenia.

Poistenie nákladov na záchranné akcie horskej služby zahŕňa:

 • nevyhnutné úkony horskej služby spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v núdzi
 • poskytnutie prvej pomoci
 • doprava k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu (napr. i vrtuľníkom )

   

Pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii, určite neuvažujete nad jeho zrušením. Nie je však zriedkavosťou, že v prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, je potrebné cestu zrušiť. Stornovacie poplatky od cestovnej kancelárie vás môžu nemilo zaskočiť. Existuje poistenie týchto stornovacích poplatkov. Tento typ poistenia treba dojednať ešte pre zaplatením zájazdu v cestovnej kancelárii.                     

právna ochrana

Poistenie právnej ochrany vám poskytne možnosť hájiť svoje práva a právne záujmy bez obáv z ďalších možných finančných rizík. V prípade právneho problému, na ktorý sa vzťahujú podmienky poistenia, vám poisťovňa pomáha radou aj skutkom.

Na základe analýzy vašich potrieb a možností vám pomôžeme vybrať a nastaviť podmienky a riziká poistenia právnej ochrany. 
Poistenie ponúkame v spolupráci s D.A.S. Rechtsschutz AG, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu.

 

Kedy D.A.S. chráni

    -   náhrada škody

    -   trestné a priestupkové právo

    -   pracovnoprávne spory

    -   poistné právo

    -   záväzkovo-právne spory

    -   vlastnícke právo k hnuteľným veciam

    -   pracovnoprávne nároky na náhradu škody voči zamestnancom

 

Poistenie právnej ochrany pre podnikateľov

Predmetom poistenia je presadzovanie vašich právnych záujmov pri výkone podnikateľskej činnosti. Poistenie chráni vás – podnikateľa, ale aj osoby, ktoré sú s vami v pracovno-právnom vzťahu pri výkone svojich pracovných činností.

Poisťovňa vám bude nápomocná pri uplatňovaní oprávnených nárokov na náhradu škody, ak vám niekto spôsobí pri podnikaní škodu a vzťah medzi ním a vami  nie je zmluvne upravený. Ako klient poisťovne máte nárok na obhajobu pri podozrení zo spáchania priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, pri potrebe obhájiť nároky v sporoch vzniknutých na základe dodávateľských zmlúv, kde vystupujete ako odberateľ, objednávatel. Taktiež máte nárok na obhajobu právnych záujmov v  sporoch vzniknutých na základe poistných zmlúv uzavretých  s inými  poistiteľmi, pri potrebe ochrániť zamestnávateľské záujmy v pracovnoprávnych sporoch so zamestnancami, ale na druhej strane aj záujmy vlastných zamestnancov

 • ochrana práv zamestnávateľa
 • dodávatelia – nedodržanie zmluvných záväzkov
 • zákazníci a vymáhanie pohľadávok
 • vlastníctvo alebo prenájom nehnuteľnosti
 • právna ochrana pre vodičov motorových vozidiel
 • právna ochrana pre motorové vozidlá
 • Ochrana práv súkromných osôb a rodiny
 • Ochrana práv pri bývaní
 • Ochrana práv v zamestnaní
 • Ochrana práv majiteľa vozidla
 • Ochrana práv vodiča vozidla 

Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Predmetom poistenia je presadzovanie právnych záujmov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je uvedené v poistnej zmluve. Poistenie chráni poistníka - vlastníka, prevádzkovateľa, nájomcu a držiteľa vozidla, každého oprávneného vodiča vozidla, ktorý je držiteľom príslušného platného vodičského oprávnenia a cestujúcich oprávnene prepravovaných vo vozidle.

V prípade, že uzavriete s poisťovňou zmluvu o poistení právnej ochrany motorového vozidla, poisťovňa vám bude nápomocná pri uplatňovaní oprávnených nárokov na náhradu škody, pri ujme na zdraví, vecnej alebo inej majetkovej škode. Ako klient poisťovne máte nárok na obhajobu pri podozrení zo spáchania priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, na zastupovanie v prípade odobratia vodičského preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla. Taktiež máte nárok na ochranu právnych záujmov v sporoch vzniknutých na základe poistných zmlúv uzavretých s ostatnými poistiteľmi, predmetom ktorých je vozidlo uvedené v poistnej zmluve.
 

Poistenie právnej ochrany vodičov motorových vozidiel

Predmetom poistenia je presadzovanie právnych záujmov poistenej osoby súvisiacich s riadením motorového vozidla. Poistenie chráni vodiča, uvedeného v poistnej zmluve, ale iba pri riadení motorového vozidla, ktoré nie je v jeho vlastníctve a nie je jeho držiteľom alebo prevádzkovateľom, zamestnanca poistenej právnickej osoby, ktorý pracuje ako vodič a je uvedený v poistnej zmluve a to pri výkone jeho pracovných činností.

Poisťovňa vás chráni pri uplatňovaní oprávnených nárokov na náhradu škody, pokiaľ utrpíte ujmu na zdraví, vecnú alebo inú majetkovú škodu, vzťahujúcu sa na vašu osobu. Poisťovňa vám zabezpečí obhajobu v priestupkovom alebo trestnom konaní, v prípade, ak je toto konanie vedené pre nedbanlivostný trestný čin alebo priestupok, ktorého sa dopustili, alebo mali dopustiť ako vodič vozidla. 

Poisťovňa zabezpečí zastupovanie poistenej osoby v prípade konania s príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s odobratím, zadržaním alebo znovunadobudnutím vodičského preukazu a tiež ochranu právnych záujmov v sporoch vzniknutých na základe poistných zmlúv uzavretých s inými poistiteľmi.

životné poistenie

Životné poistenie poskytuje výhody, ktoré vám zaručia, že v prípade nešťastnej udalosti alebo vážnych životných okolností, budete vy alebo vaši príbuzní finančne zabezpečení. Vybrané životné poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou. 

Na základe analýzy vašich potrieb a možností vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie životné poistenie a nastaviť optimálne kritie rizík. Vybrané životné poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou. 

Je klasický produkt životného poistenia. Kombinuje životné poistenie s vytváraním úspor. Výška poistnej sumy je v prípade dožitia sa konca poistnej doby i v prípade nešťastnej udalosti rovnaká. Po celý čas trvania poistenia je klient poistený proti riziku nešťastnej udalosti a súčasne sa mu vložené finančné prostriedky akumulujú.                                                               

Je klasickým, finančne nenáročným typom poistenia vhodným pre zaistenie úverov alebo v prípade rizikového zamestnania či riskantných koníčkov, slúži na finančné zabezpečenie najbližších. Ak klient potrebuje zaistiť svoju rodinu pre prípad nešťastnej udalosti je Rizikové životné poistenie vhodným riešením. 

Je produkt životného poistenia, ktorý poskytuje poistenému ochranu vo forme životného poistenia a zároveň vytvára samostatný investičný účet. Poistník má možnosť voľby spôsobu umiestnenia svojich prostriedkov prostredníctvom výberu z viacerých investičných fondov. Po celý čas trvania poistenia je poistená osoba poistená proti riziku nešťastnej udalosti a súčasne má aj možnosť investovať.                                                               

Doplnkové pripoistenie zahŕňa:

 • pripoistenie kritických chorôb
 • pripoistenie pre prípad úplnej invalidity
 • pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
 • pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej invalidity
 • úrazové poistenie
  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • denné odškodné počas nevyhnutného liečenia
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici
 • úrazové poistenie mládeže 
Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje možnosť získať doplnkový príjem v starobe alebo v invalidite. Je to dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa vyplácať poistencovi doplnkový dôchodok po splnení podmienok určených v zmluve a dávkovom pláne.                                                  
 

privátny majetok

Každý z nás sníva o kvalitnom bývaní v peknom byte alebo rodinnom dome so zariadením, ktoré nám má prinášať radosť, oddych a zábavu vo voľnom čase. Jediná náhodná udalosť však môže spôsobiť komplikácie.

Na základe analýzy vašich potrieb a možností vám pomôžeme vybrať vhodný typ poistenia a krytia rizík. Vybrané poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou. V prípade vášho záujmu o naše služby nás, prosím, kontaktujte.

V rámci poistenia budov vám ponúkame:

Poistenie obytných budov

 • Poistenie rodinných domov
 • Poistenie bytov
 • Poistenie bytových domov

Poistenie vedľajších stavieb

Predmetom poistenia sú doplnkové stavby (napr. hospodárska budova, dielňa, altánok, vonkajší bazén), oplotenie, spevnené plochy (napr. na parkovanie, chodníky) a ostatné stavby (studňa, žumpa, septik). Vedľajšie stavby sa poisťujú spolu s budovou, s ktorou sa nachádzajú na tom istom pozemku.

Poistenie garáží

Poistenie sa vzťahuje na samostatne stojacu garáž alebo na garáž, ktorá prináleží k bytu, je súčasťou rodinného domu alebo sa nachádza na tom istom pozemku ako dom. Garáž je možné poistiť i bez súčasného poistenia budovy, resp. bytu.

Poistenie zodpovednosti za škodu vrámci poistenia budov

Poistenie skla

V rámci poistenia domácnosti vám ponúkame:

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia je zariadenie, domáce spotrebiče, elektronika, veci slúžiace potrebám členov domácnosti, dodatočné vylepšenia a stavebné súčasti vnútorných priestorov bytu, ako sú napríklad dlažby a obklady, plávajúce podlahy, vodovodné batérie, vybavenie kúpeľní, kuchynská linka a ďalšie.

Poistenie zodpovednosti za škodu vrámci poistenia domácnosti

Poistenie skla

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ak fyzická osoba spôsobí škodu inému, zodpovedá za ňu.

Táto zodpovednosť vyplýva zo zákona.

Preto považujeme dojednanie zodpovednostného poistenia za dobré rozhodnutie.

Typy poistenia:

Poistenie zodpovednosti z domácnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
Riziká kryté týmto poistením:

 • škody na veci
 • škody na zdraví
 • následné majetkové škody vrátane ušlého zisku

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

K tomuto poisteniu je možné uzatvoriť pripoistenia na:
 • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
 • Škodu na dopravovaných veciach
 • Rozšírenú územnú platnosť poistenia pre svet

poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu chráni vás i každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretej osobe.    

Havarijné poistenie je na Slovensku dostupné v niekoľkých formách, pričom poistenie pre vás je možné vytvoriť ako stavebnicu zo základného poistenia a voliteľného doplnkového poistenia. Tento spôsob poistenia vám dáva možnosť splniť vaše individuálne nároky. Na požiadanie vám ochotne vypracujeme ponuku podľa vašich individuálnych požiadaviek.                                                             

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu chráni vás i každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretej osobe. 


Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je na Slovensku ponúkané s poistným krytím v rozsahu:

 • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne  5 mil. EUR a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 10 mil. EUR a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť


Povinné zmluvné poistenie: 

 • je stanovené zákonom č. 381/2001 Z.z. NR SR ako povinné poistenie
 • poistenie zodpovednosti chráni vás a každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • poistenie chráni predovšetkým vás tým, že preberá za vás úhradu finančných nárokov poškodeného
 • v zmysle poistenia uhradí poisťovňa poškodenému za vás:
  • preukázané nároky za poškodenie na zdraví, náklady v prípade usmrtenia
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením
  • ušlý zisk


Poistenie PZP vás ochraňuje aj v prípade nehody v zahraničí. Pri uzatvorení poistenia dostanete Zelenú kartu, ktorá je potvrdením o platnosti tohto poistenia v zahraničí a chráni vás vo všetkých štátoch krytých konvenciou Zelenej karty. 
Havarijné poistenie - KASKO poistenie motorových vozidiel je na Slovensku dostupné v niekoľkých formách, pričom poistenie pre vás je možné vytvoriť ako stavebnicu zo základného poistenia a voliteľného doplnkového poistenia. Tento spôsob poistenia vám dáva možnosť splniť vaše individuálne nároky. Na požiadanie vám ochotne vypracujeme ponuku podľa vašich individuálnych požiadaviek. 


V základnom havarijnom poistení sú kryté škody spôsobené:
 • haváriou
 • živelnou udalosťou
 • zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami
 • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
 • na zasklení vozidla
 • krádežou celého vozidla alebo jeho časti
 • lúpežou v zmysle trestného zákona
 • na parkovisku
 • vandalizmom

Samostatné poistenie 
 • poistenie skiel a vybraných rizík


Doplnkové poistenia
( máte možnosť vybrať si niektoré, prípadne všetky doplnkové poistenia k základnému poisteniu ):
 • zvláštna výbava vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • poistenie trvalých následkov po havárii
 • asistenčné služby*

* Pre osobné a dodávkové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sú asistenčné služby poskytované na území SR a Európy.

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, známe tiež pod názvom miliónové poistenie, je určené bežným užívateľom osobných motorových vozidiel. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré sa stanú osobe vo vozidle, ku ktorému bolo poistenie uzatvorené. Poistenie je možné uzatvoriť pre automobily určené na prepravu osôb, ktoré majú najviac deväť sedadiel vrátane sedadla pre vodiča. 
 

 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
 • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
 • Kombinácia predchádzajúcich poistení

Poistenie sa vzťahuje na každého, kto sa vezie vo chvíli autonehody v automobile. 

V spolupráci so spoločnosťou QBE Insurance Vám predstavujeme nový a jedinečný poistný produkt nazývaný EuroGAP®. Tento produkt ponúka spôsob ochrany investície do vozidla, ktorá nie je nákladná a pritom Vás zbaví starostí s financiami vo chvíli, keď to najviac potrebujete. Pri kúpe nového alebo ojazdeného automobilu sa často obávame krádeže alebo jeho zničenia pri autonehode, požiari alebo živelnej pohrome. Taktiež často platí, že v prvých troch rokoch klesne trhová hodnota vozidla natoľko, že i najlepšie poistenie Vám poskytne poistné plnenie niekedy len vo výške polovice kúpnej ceny vozidla.

S produktom EuroGAP® sa ale všetky tieto starosti jednoducho rozplynú a Vy si budete môcť užívať jazdu svojim vozidlom v pokoji a pohode. Produkt EuroGAP® Vás ochráni v prvých rokoch po kúpe Vášho automobilu, keď je jeho amortizácia najrýchlejšia. Zároveň Vám poskytuje vysokú mieru finančnej istoty v dobe, v ktorej dochádza k veľkému počtu krádeží a nehôd.

Ešte vyššie zabezpečenie Vašej investície Vám poskytne poistenie EuroGAP
s poistením spoluúčasti
Vášho havarijného poistenia!

EuroGAP CLASSIC

 • EuroGAP CLASSIC je poistenie proti strate hodnoty vozidla, ktoré prináša možnosť 100% návratu investície do kúpy vozidla počas troch rokov
 • Na tri roky máte istotu, že v prípade krádeže alebo totálnej škody budete mať vždy dostatok prostriedkov na kúpu nového vozidla  

EuroGAP SMART

 • EuroGAP SMART je novým variantom poistenia EuroGAP, ktorý chráni investíciu klienta počas 5 rokov
 • Je to poistenie predovšetkým pre tých, ktorí sa rozhodli financovať svoje vozidlo päťročným leasingom a počas celej doby splácania chcú mať istotu krytia svojej investície
 • Na rozdiel od variantu CLASSIC nie je táto investícia chránená do 100% obstarávacej ceny vozidla, ale krytie lineárne klesá zo 100% v momente kúpy na 50% obstarávacej ceny na konci päťročného leasingového obdobia
 • EuroGAP SMART je dlhodobé a inteligentné zaistenie vložených prostriedkov, ktoré udržuje hodnotu vozidla vysoko nad časovou (obecnou) cenou vozidla

EuroGAP PREMIUM

 • EuroGAP PREMIUM je poistenie pre tých najnáročnejších zákazníkov
 • Ide o kombináciu variantov CLASSIC a SMART, čo znamená garanciu finančnej investície na kúpu vozidla pri krádeži či totálnej škode po dobu 5 rokov, pričom v prvých troch rokoch poistenia EuroGAP PREMIUM umožňuje 100% návrat tejto investície
 • V štvrtom a v piatom roku poistenia, je krytie zhodné s variantom SMART, kde pri poistnej udalosti môže zákazník získať späť až 70-50% z nákupnej ceny svojho vozidla

A aké vozidlá je možné poistiť?

 • Od jeho zakúpenia neubehlo viac ako 90 dní
 • Vozidlá s platným technickým preukazom
 • S uzatvoreným havarijným poistením (KASKO)
 • Nové osobné a úžitkové vozidlo do 3500 kg, s obstarávacou cenou do 3.000.000,- Sk vrátane DPH
 • Ojazdené osobné a úžitkové vozidlo do veku 5 rokov od dátumu prvej registrácie, do 3500 kg, s obstarávacou cenou do 1 000 000 Sk (33.193,92€) (vrátane DPH) - (zahraničné dovozy sa posudzujú individuálne)


Taktiež máte možnosť pripoistenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia maximálne do výšky 5% zo všeobecnej hodnoty vozidla alebo maximálne do výšky 100.000,- Sk (3.319,39 €).

VÝHODY

 • EuroGAP CLASSIC - plná finančná ochrana počas 3 rokov vo výške obstarávacej (kúpnej) ceny = žiadne starosti spojené s možnosťou krádeže, totálnej škody alebo zničeniu pri živelnej udalosti
 • EuroGAP SMART - vyššia ochrana finančnej investície počas 5 rokov, možnosť zaistenia po celú dobu päťročného leasingu
 • EuroGAP PREMIUM - kombinácia dlhodobého (päťročného) zaistenia finančnej investície do vozidla s možnosťou 100% návratu tejto investície v prvých troch rokoch
 • Vozidlo je poistené v jednej z Top 25 poisťovní na svete s ratingom A+
 • Poistné plnenie z poistenia EuroGAP zaplatí poisťovateľ klientovi alebo na požiadanie klienta priamo leasingovej spoločnosti (vinkulácia/devinkulácia podľa podmienok leasingovej spoločnosti)
 • Dostatok finančných zdrojov na nákup nového vozidla
 • EuroGAP Plus = pripoistenie spoluúčasti z havarijného poistenia až 5%, resp. 100 000 Sk ku všetkým variantom - CLASSIC, SMART, PREMIUM
 • Od vysporiadania poistnej udalosti je poistné plnenie EuroGAP uhradené do 15 dní.
 • EuroGAP je výhodnejšia investícia ako zabezpečovacie systémy, pretože tie vozidlo nedokážu ochrániť pred haváriou či živelnou pohromou


S pripoistením EuroGAP® budete mať vždy dostatok finančných prostriedkov na nákup nového vozidla.                     

podnikatelia

Ak niekto - fyzická alebo právnická osoba, spôsobí škodu inému, zodpovedá za ňu. Ak podnikáte, v mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť Vám vyplýva zo zákona.

Poistenie budov

Poistenie zahŕňa poškodenie alebo zničenie budovy, haly alebo stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí, ktoré patria k objektom v mieste poistenia. Poistenie je možné dojednať pre objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy.

Základné riziká

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád lietadla

Rozšírenie poistné krytie

 • voda z vodovodného zariadenia
 • víchrica a krupobitie
 • povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
 • náraz vozidla, dym, nárazová vlna
 • poistenie skiel
 • krádež vlámaním vrátane vandalizmu po vlámaní
 • vandalizmus
 

Poistenie hnuteľného majetku

Poistenie sa vzťahuje na výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a na veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste prevádzky. Rovnako aj na veci prenajaté, veci na leasing ako i veci prevzaté do opravy.

Základné riziká

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád lietadla

Rozšírené poistné krytie

 • povodeň a záplava
 • zemetrasenie
 • víchrica a krupobitie
 • zosuv pôdy
 • lavína a ťarcha snehu
 • voda z vodovodného zariadenia
 • poistenie skiel
 • krádež vlámaním
 • lúpež v miest poistenia
 • lúpež pri preprave cenností
 • vandalizmus po vlámaní
 • náraz vozidla, dym, nárazová vlna 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ak niekto - fyzická alebo právnická osoba, spôsobí škodu inému, zodpovedá za ňu. Ak podnikáte, v mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť Vám vyplýva zo zákona. Preto považujeme dojednanie zodpovednostného poistenia za dobré rozhodnutie.


Riziká kryté týmto poistením:

 • škody na veci
 • škody na zdraví
 • následné majetkové škody vrátane ušlého zisku
 • škody spôsobené prevádzkovou činnosťou - aj pri správe a prevádzkovaní nehnuteľností
 • škody, ktoré vznikli používaním alebo spotrebou chybného výrobku
 • škody spôsobené chybne vykonanou prácou 

Poistenie technických rizík

 • poistenie strojov a elektroniky
 • škody na zdraví
 • poistenie stavených a montážnych prác
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie ušlého zisku investora

Poistenie prepravy zásielok

 • poškodenie zásielky
 • strata zásielky – celková alebo čiastočná
 • náklady na prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

možné pripoistenia:

 • pre prípad vojny alebo štrajku
 • poistenia exponátov počas výstavy alebo veľtrhu

 

Poistenie nákladu

 • poškodenie
 • zničenie v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
 • krádež a lúpež

 

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave

 • zodpovednosť za škodu za stratu zásielky - úplnú alebo čiastočnú
 • zodpovednosť za poškodenie zásielky – úplné alebo čiastočné
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním dodacej lehoty podľa dohovoru CMR

 

Poistenie poľnohospodárskych rizík

 • poistenie plodín
 • poistenie poľnohospodárskych zásob
 • poistenie zvierat
 • poistenie lesných porastov
 • poistenie poľnohospodárskej techniky
 • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou poľnohospodárskeho podniku
 • poistenie poľnohospodárskych budov